Obchodní podmínky

 1. Práce na díle začíná zaměřením prostoru. Po domluvě objednatele navštíví náš technik, který provede zaměření prostoru a na místě s ním smluví všechny náležitosti. Tato služba je zdarma.
 2. Před započetím prací je vyžadováno složení zálohy na dílo. Výše zálohy bude smluvena při zaměření díla. Objednatel zaplatí buďto v hotovosti při podpisu smlouvy nebo později převodem na účet zhotovitele. V tomto případě se termín dodání díla posouvá o dobu, o kterou se opozdí platba (kdy budou peníze připsány na náš účet).
 3. Pokud zhotovitel (naše firma) nedodá dílo do smluveného termínu, je povinen za každý den prodlení zaplatit sankční pokutu ve výši 0,1% z hodnoty díla (bez DPH).
 4. V případě, že objednatel po zahájení prací na díle odstoupí od smlouvy, zaplacená záloha propadá.
 5. Po zhotovení díla objednatel doplatí částku do celkové hodnoty díla (včetně DPH) a to buďto v hotovosti při podpisu smlouvy, nebo později na účet zhotovitele.
 6. Dílo se stává majetkem objednatele až po zaplacení celé částky za dílo (včetně DPH).
 7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na skryté překážky v souvislosti se stavbou díla (např. rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách). Tyto skutečnosti musí být uvedeny ve smluvní dokumentaci k dílu. Dojde-li z důvodu neupozornění zhotovitele na tyto překážky k problémům nebo škodám, nenese za ně zhotovitel zodpovědnost.
 8. Součástí ceny za budované skříně (není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak) není zajištění přívodu elektřiny. Platí pro případ, že objednatel vyžaduje montáž osvětlení skříní.
 9. V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě uvedeném ve smlouvě, je povinen platit zhotoviteli náklady za skladné ve výši 1,5 % z hodnoty díla (včetně DPH) denně. Skladné objednatel platí ode dne, kdy tyto překážky vzniknou a maximálně do 30 dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit příslušnou částku skladného.
 10. Po převzetí díla obdrží objednatel příslušné doklady včetně záručního listu.
 11. Na speciální pojezdovou mechaniku poskytujeme celoživotní záruku. Na ostatní díly skříně poskytujeme záruku 5 let.
 12. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a zaplacením zálohy (případně dnem, kdy budou peněžní prostředky připsány na účet zhotovitele).